το νέο προεδρείο, Πιτσούλης, Σταματάκης, Θραψανιώτης
το νέο προεδρείο, Πιτσούλης, Σταματάκης, Θραψανιώτης

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και για την παραλαβή και διαχείριση κωδικών πρόσβασης στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (ΙΝΤERNET BANKING) της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 116630/19-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. κα Μαρία Ραπτάκη)

1.2 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών και Υ.Ε. Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.

1.3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.

1.4 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.

(εισηγήτρια των αριθμ. 1.2, 1.3 και 1.4 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Χρύσα Ελευθερίου).

 

  1. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της αριθμ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) Κ.Υ.Α.)

2.1 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΜΕD 2014-2010, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 172686/17-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ).

2.2 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 174238/1-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – ΕΥΠΕ.

2.3 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 174237/1-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – ΕΥΠΕ.

2.4 Λειτουργία Υφιστάμενων γεωτρήσεων, στη λεκάνη Κολένι – έως Δυτικά Πλάτανου – Τμήμα Α΄» Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων ιδιοκτησίας Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2581/6-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

(εισηγητής των αριθμ. 2.1, 2.2 και 2.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Νικόλαος Καλογερής)

 

3.ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2015, προϋπολογισμού 900.000€, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 418/ 29-09-2014 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.

(εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα του Τουρισμού κ. Βαμιεδάκης Μιχαήλ)

  1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

4.1 Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 Ηρακλείου-Λασιθίου και Χανίων – Ρεθύμνου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, για εποπτεία και έλεγχο νομιμότητας στις πράξεις των Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού Περιφέρειας Κρήτης, για την περιφερειακή περίοδο 07-09-2014 έως 31-08-2019.

(εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Πιτσούλης Γεώργιος)

 

  1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1166 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 117067/22-09-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.  

                                   

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)                                                    

 

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:

6.1 Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. για την εκπόνηση προμελέτης και μελέτης εφαρμογής για το «Σχεδιασμό ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου και συμπληρωματικών δομών από τη Λίμνη Αγυιάς έως τα Μεσκλά», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 118507/24-09-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

 

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)                                                    

 

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  

 

    

                                                                 ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: