Κρήτη και UNESCO: δίκτυα, διαδρομές και συνέργειες
Κρήτη και UNESCO: δίκτυα, διαδρομές και συνέργειες

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η πρόεδρος του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Αμαλία Κωτσάκη σας προσκαλούν στη δεύτερη συνάντηση του FORUM: ΚΡΗΤΗ & UNESCO με τίτλο: Κρήτη και UNESCO: δίκτυα, διαδρομές και συνέργειες. Σάββατο 9 Απριλίου 2016 ώρα 17:00 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, μεγάλο Αρσενάλι Χανιά.

Οδυσσέας Νικ. Σγουρός / Αρχιτέκτονας ΕΜΠ

Αντώνης Ι. Χουρδάκης / Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος

[ Μέλη της μελετητικής ομάδας για την «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων Κνωσού»]

Χανιά / ΚΑΜ / 9.04.2016

Θέμα εισήγησης:

ΚΝΩΣΟΣ_ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΩΣΜΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ        Η ιστορική και γεωγραφική ενότητα της Κνωσού στο ανθρωπογενές περιβάλλον της Κρήτης τον 21ου αιώνα_Τα επάλληλα δίκτυα δραστηριοτήτων, οι συνάψεις και οι ασυνέχειες τους με τα φυσικά και τα ανθρωπογενή υπόβαθρα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και η πρόταση δυναμικής ενοποίησής τους. 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, κεντρικός πόλος αναφοράς του Μινωικού Πολιτισμού και η γεωγραφική, ιστορική και τοπιογραφική ενότητα που συνδέθηκε με τη διαδρομή του από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, αποτελούν ξεχωριστούς τόπους μιας πολύπλευρης και διαρκούς δραστηριότητας που αποτυπώνεται τόσο στις εξελισσόμενες παραγωγικές, κυκλοφοριακές και οικιστικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν όλη τη ζώνη που τους περιβάλλει, όσο και στους διαρκείς μετασχηματισμούς και σε αρκετές περιπτώσεις στις αλλοιώσεις που επιφέρουν οι σύνθετοι μηχανισμοί διαμόρφωσης των λειτουργικών δικτύων που διατρέχουν τα φυσικά  και τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά μιας εκτεταμένης περιοχής επιρροής τους.

Η κατανόηση και η πρόσληψη του Τόπου και του Τοπίου όχι ως στατικών σχηματισμών αλλά μέσω του συσχετισμού τους με τον παραγωγικό καμβά και τα ποικίλα επάλληλα ή επικαλυπτόμενα δίκτυα -διαφορετικής κατά κανόνα έντασης αλλά υψηλής στις περισσότερες περιπτώσεις όχλησης- μιας διάσπαρτης αστικής και περιαστικής κινητικότητας, αντιπροσωπεύουν καταστατικές συνιστώσες στην απόπειρα αναλυτικού προσδιορισμού των αιτίων που προκαλούν τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες και διαμόρφωσης εργαλείων βελτίωσης των τοπικών συνθηκών  και  αναδιευθέτησης  των λειτουργικών φορτίων  που ασκούν επιδράσεις  στην παρουσία και την εξέλιξη  του σημαντικού αρχαιολογικού και μνημειακού αποθέματος της Κνωσού.

Το αρχαιολογικό δίκτυο της Κνωσού από το Νίρου Χάνι ίσαμε την Τύλισο, αποτελεί την τελευταία πενταετία, κέντρο εστίασης του ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς η γειτνίασή του με το μητροπολιτικό σχηματισμό της πόλης του Ηρακλείου ,η άμεση σχέση του με μια πυκνά αναπτυγμένη ζώνη δραστηριοτήτων στο βόρειο θαλάσσιο μέτωπο και οι μικρές αποστάσεις του από τις κεντρικές πύλες εισόδου της Μεγαλονήσου,  το καθιστούν ευάλωτο στις πιέσεις μιας ευρείας ζώνης ανάπτυξης  χρήσεων και δραστηριοτήτων και παράλληλα αναδεικνύουν επιτακτικά το αίτημα ανάδειξης και προστασίας του.

Η επεξεργασία μιας πρότασης που αρθρώνεται σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, αξιοποιεί με όλους τους τρόπους τις διαφορετικές χωροταξικές προσεγγίσεις και τις ειδικές αρχιτεκτονικές οπτικές που μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και τη στοιχειοθέτηση μιας παρέμβασης με «προγραμματικό βάθος» για την Ενοποίηση των αρχαιολογικών και μνημειακών συνόλων της περιοχής της Κνωσού. Χωροταξικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη ενότητα, αναδιατυπώσεις κανονιστικών πλαισίων και επανεξέταση κυκλοφοριακών συνθηκών, οργάνωση φυσικών διαδρομών, πρόσβασης και περιηγήσεων στο διάσπαρτο οικιστικό, φυσιολατρικό και μνημειακό απόθεμα της περιοχής, αποκατάσταση και ένταξη νέων δυναμικών κτιριακών χρήσεων σε διατηρητέα κελύφη της περιοχής σε στενή διασύνδεση με τις παραγωγικές προτεραιότητες και τη σχετική ζήτηση, ανάπτυξη πληροφοριακών δικτύων και διαδραστικών ξεναγήσεων σε πραγματικά και εικονικά περιβάλλοντα και διασύνδεση του δικτύου με όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα προγράμματα επιμόρφωσης μέσω της ανάδειξης του ιστορικού πλούτου και της εξέλιξής τους μέσα στην τοπική και περιφερειακή ιδιαιτερότητα, μπορούν να διαμορφώσουν τις παραμέτρους μιας ολοκληρωμένης και αρτιότερης σχέσης του δικτύου της Κνωσού με το σημερινό κόσμο και τις ανάγκες της εποχής μας. Κεντρικό διακύβευμα η περαιτέρω ανάδειξη και η δυναμική διαφύλαξη του χαρακτήρα τους._       

 

Odysseas  N. Sgouros / Architect NTUA

Antonis  I. Chourdakis / Architect-Planner

[Members of the research group on the “Unification of archaeological sites at Knossos»]

Chania / KAM / 04.09.2016

Recommendation Subject:

KNOSSOS_THE MULTIPLE OSMOSEIS OF A PRIMARY ARCHAEOLOGICAL NETWORK

The historical and geographical unity of Knossos in the human environment of Crete in the 21stcent._Successive activities networks, synapses and discontinuities with natural and man-made backgrounds and local specificities and the propose of their dynamic consolidation.

The archaeological site of Knossos, is the central reference center of the Minoan civilization and its geographical, historical and landscape section associated with its path from 19th century until today. These contain the Individual places of a multifaceted and sustained activity -as reflected in the ongoing production- traffic and residential conditions that characterize the whole area around them and ongoing transformations and changes brought about by complex mechanisms forming functional networks at natural and man-made features of the expanded area of ​​influence.

Understanding and recruiting site and landscape not as static formations but through their association with the productive canvas and a variety of superimposed or overlapping -different networks typically high intensity but in most cases highily disturbing- a widespread urban and suburban mobility, represent statutory components to attempt analytical determination of the causes of existing glitches and configuration tools to improve local conditions and upgrading of operating loads exert effects on the presence and evolution of important archaeological and monumental Knossos stock.

The Knossos archaeological network from Nirou Hani till Tylisos is the last five years focal center of interest of Crete Region, as well as its proximity to the metropolitan formation of Heraklion, the direct relationship with a densely developed business area in northern waterfront and small distance from the main gates of the island, making it vulnerable to the pressures of a wide use of development zone and activities while highlighting the urgent request enhancement and protection.

The preparation of a proposal articulated in multiple databases, utilizes all the ways the different planning approaches and specific architectural perspectives that can contribute to the enrichment and the constituent elements of an intervention to “programmatic depth” for the Unification of archaeological and monumental sets Knossos area. Planning and regulation of the larger unit, redrafting regulatory frameworks and review traffic conditions, independent logical paths, access and tours in scattered housing, naturalistic and monumental reserve in the region, rehabilitation and integration of new dynamic building uses in preserved shells of the region in close liaison with productive priorities and the relative demand, development of information networks and interactive tour in real and virtual environments and interconnection network with all levels of education and training programs through the promotion of historic wealth and their development within the local and regional specificity can to shape the parameters of a comprehensive and more complete relationship of Knossos network with today’s world and the needs of our time. Main stakes further emergence and dynamic preservation of their nature._

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos