Υπέρ του ανεγειρόμενου Γυμνασίου Σητείας ( Χριστούγεννα 1937 )
 
Παρακαλώ σας άρχοντες αν είναι ορισμός σας
Να σας ζητήσω σήμερον όλων τον οβολό σας,
Δι’ έργον Πανσητειακόν μεγάλης ωφελείας που όλους εξυπηρετεί μεθ’ υπερηφανείας
Το νέον μας Γυμνάσιον όλοι γνωρίζετ’ ότι Θεμελιούται σήμερον χωρίς χρηματοδότη
Και στρέφει όλων μας το νου κι’ όλων ας προσπαθείας
Να σας παρακαλέσομεν να τύχει βοηθείας
Και να το βοηθήσομεν με ενίσχυσή μεγάλη
Να δυνηθεί πλιό σύντομα, αμέσως να προβάλει και να φανεί περήφανα συντελεστής παράγων ρίπτον ακτίνας φωτεινάς ως ως ο αστήρ των μάγων.
 
(από το βιβλίο του Νίκου Θ. Γαρεφαλάκη,
«Τραγούδια του Παλιού Καιρού»,
εκδόσεις Δήμου Σητείας)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos