Σχετικά με το επίμαχο ζήτημα του υδροφόρου ορίζοντα στα «Λιβάδια Ιεράπετρας» ο προϊστάμενος του Τμ. Υδρ. & Εγγ/κών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Λασιθίου κ. Ταυλάκης Γεώργιος γνωστοπιεί τα κάτωθι:
 
«Πράγματι, ως προϊστάμενος του Τμ. Υδρ. Εγγ/κών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ) της Ν.Α. Λασιθίου προσεκλήθη από το Δήμαρχο Ιεράπετρας σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3-12-2004 στο γραφείο του Δημάρχου και συμμετείχαν από πλευράς Δήμου ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι Ευάγγελος Ψαρουδάκης και Εμμ. Μαστοράκης, καθώς επίσης ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και ο Δημ. Παπαμαστοράκης, Γεωλόγος από την Περιφέρεια Κρήτης.
 
Ση σύσκεψη αναλύθηκαν δια μακρών τα αίτια του προβλήματος και διάφορες εκδοχές σχετικά με την επίλυση του. Ακολούθησε επίσκεψη στην περιοχή με το πρόβλημα παρουσία των συμμετεχόντων στη σύσκεψη. Κατόπιν συνεχίσθηκε η σύσκεψη και αποφασίστηκαν τα εξής:
1.) Η Δ.Τ.Υ της Ν.Α Λασιθίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χαρτογράφησης της περιοχής και να παραδώσει το σχετ. σχέδιο στο Δήμο. Τούτο έπραξε η Υπηρεσία και το σχέδιο παρεδόθη στον αντιδήμαρχο κ. Ψαρουδάκη τον Ιανουάριο του 2004. Επίσης αναφέρθηκε ότι η Δ.Τ.Υ δεν έχει αρμοδιότητα για την επίλυη του υπ’ όψη προβλήματος.
2.) Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ανέλαβε την υποχρέωση, αφού του παρεδόθει ο χάρτης να εκπονήσει μελέτη με προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος.
 
Η Δ.Τ.Υ μετά την εκπλήρωση της υποχεώσεως που ανέλαβε δεν γνωρίζει τίποτε για την παραπέρα πορεία του θέματος».
 
Επίσης, για το ίδιο θέμα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Λασιθίου κ. Μενεγάκης Ευάγγελος έκανε γνωστά τα εξής:
«Μετά την προβολή του θέματος υποβάθμισης των καλλιεργειών και αξιοποιημένων εκτάσεων στην περιοχή Λειβάδια Δήμου Ιεράπετρας από τα μέσα ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω. Το θέμα είναι γνωστό από καιρό στις Υπηρεσίες και στους τοπικούς φορείς – Δήμο Ιεράπετρας – ΤΟΕΒ Ιεράπετρας – Συλλόγους κλπ, με πρωτοβουλία των οποίων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κατά το προηγούμενο έτος για την εξέταση των δυνατοτήτων επίλυσης του και έγιναν αρχικές ενέργειες.
 
Επίσης για το υφιστάμενο πρόβλημα έγινε σύσκεψη στν Υπηρεσία μας και συνοπτικά αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
Το βόρειο τμήμα της υποβαθμισμένης ζώνης περιλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας και το νότιο και δυτικό σε περιοχές με δόμηση για τον Δήμο Ιεράπετρας.
Λόω των εδαφολογικών, μορφολογικών και υδρολογικών παραμέτρων, η ευρύτερη περιοχή εκφορτίζει τον υπόγειο υδροφορέα και τις επιφανειακές απορροές προς την θάλασσα, από την αναφερόμενη τοποθεσία των Λειβαδιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης κατασκευής τυ φράγματος Μπραμιανών και των αρδευτικών δικτύων Ιεράπετρας, οι περιοχές αυτές έχουν προβλεφθεί να αποτελέσουν την ασπίδα για τον εκτοπισμό του θαλάσσιου μετώπου που είχε εισχωρήσει λόγω υπεραντλήσεων και να παραμείνει σε εφεδρεία για την αντιμετώπιση ξηρών ετών με πρόβλεψη τη σημαντική βελτίωση των υπόγειων νερών χρόνο με χρόνο.
Κατά τα τελευταία έτη λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, των αρδεύσεων και των περιορισμένων αντλήσεων, παρουσιάστηκε άνοδος του υδροφόρου ορίζοντα, υγιές φαινόμενο για την περιοχή. Παράλληλα αλόγιστς ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως καταστροφή των στραγγιστικών τάφρων, αφανισμός παροχετευτικών καναλιών, εγκαταστάσεις αναχωμάτων και κατοικιών κάθετα προς τη ροή, έχουν επιδεινώσει το φαινόμενο.
Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει οι συναρμόδιοι φορείς να αποκαταστήσουν άμεσα τα προϋπάρχοντα συστήματα στράγγισης και να λάβουν μέτρα για τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις.
Στη συνέχεια οι φορείς, στην ευθύνη των οποίων είναι η περιοχή, να ζητήσουν την εκπόνηση μελέτης στράγγισης από ειδικούς επί των στραγγίσεω επιστήμονες, καθώς και την χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου.
 
Θεωρούμε ότι η λύση του προβλήματος στράγγισης θα βελτιώσει άμεσα και τις παραγωγικές δυνατότητες του εδάφους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, διαφορετικά θα παραμενουν τα προβλήματα και στο μέλλον».

Print Friendly, PDF & Email

Από manos