μία από τις συνεδρίες
μία από τις συνεδρίες

Με ικανοποιητική συμμετοχή, εκτυλίχθηκε τη Πέμπτη και τη Παρασκευή 1 και 2 Οκτωβρίου, το 5 συνέδριο Επ’ Αρωγή της μονάδας ΑμεΑ Λασιθίου. Σύνεδροι και συμμετέχοντες από όλη τη Ελλάδα και τη Κύπρο, παρακολούθησαν τις εργασίες. Ως προκαταρκτικά συμπεράσματα, συνοψίζονται τα εξής:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αναδείχτηκαν οι πλέον κρίσιμες προκλήσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιφερειακών και τοπικών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον στην περίπτωση της Κρήτης. Συζητήθηκαν αναλυτικά ζητήματα θεσμικής και επιχειρησιακής οριοθέτησης των ευπαθών ομάδων, ενώ τυποποιήθηκε ο ρόλος των πρωτοβουλιών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Αναδείχτηκε η σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, καινοτόμων μεθοδολογικών πρακτικών και «καλών» παραδειγμάτων έρευνας από διεθνή προγράμματα μελέτης των επιπτώσεων της κρίσης. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της αξιοποίησης τέτοιων ερευνητικών πρακτικών από τους σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Προβλήθηκε η επιτακτική ανάγκη μεταρρύθμισης των κοινωνικών συστημάτων, αναφορικά με την παιδική προστασία και κυρίως ως προς την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών παιδικής φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, προβλήθηκε η ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης για το παιδί. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για τη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού για την ανοικτή προστασία και το θέμα της κακοποίησης – παραμέλησης του παιδιού και αναδύθηκε η ανάγκη εθνικής στρατηγικής στοχευμένων δράσεων, αναφορικά με το θεσμό της παιδικής προστασίας.

ικανοποιητική συμμετοχή
ικανοποιητική συμμετοχή

Επισημάνθηκε ότι η καθυστέρηση της ενσωμάτωσης των νέων στην κοινωνία των ενηλίκων αποτελεί ένα κρίσιμο σύγχρονο πρόβλημα, που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη χώρα μας, γιατί συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στους ίδιους, αλλά και στην κοινωνία. Επίσης, προκύπτει, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, ότι οι γονείς που ενισχύουν την ανεξαρτησία των νεαρών ενήλικων παιδιών τους, διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση.

Αναδείχθηκαν ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν δομές όπως οι ξενώνες, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυματοποίησης, καθώς και η σημασία τους στα άτομα που φιλοξενούν. Η λειτουργία τους έχει δείξει καλά αποτελέσματα ως προς την ικανοποίηση των ενοίκων και τη σχέση μεταξύ προσωπικού και ασθενών, αν και το ποσοστό των ασθενών που επανεντάσσονται στην κοινωνία, παραμένει μικρό. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες της ικανότητας κοινωνικής επανένταξης για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δομών.

Επισημάνθηκε η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, αφού αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες και «εργαλεία» που έχουν καθιερωθεί επιστημονικά, που εστιάζουν στην καταγραφή των αναγκών, στη διαδικασία των παροχών, στις εκροές και εκβάσεις των υπηρεσιών κ.ά.

Παρουσιάστηκαν οι κανόνες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που πρέπει να εφαρμόζονται από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που τα διαχειρίζονται, με την ανάδειξη των σχετικών υποχρεώσεων των φορέων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων.

Αναφέρθηκε η σημαντική συμβολή της θετικής επιστήμης της συμπεριφοράς στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, στην κατανόηση της ρατσιστικής ή άλλης αντικοινωνικής συμπεριφοράς και στη μείωση της συχνότητας εμφάνισής της.

Παρουσιάστηκε η σημασία της παιδείας και της εκπαίδευσης ενάντια στη φτώχεια τόσο ως μέσο πρόληψης, όσο και ως μέθοδο για την αντιμετώπισή της, τονίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης με την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Επισημάνθηκε η σημασία της πρόληψης, για ψυχοκοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, από προγράμματα προαγωγής αυτοβοήθειας δήμων και τοπικών κοινωνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos