Γυναίκες Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου στο πλαίσιο συνέχισης του προγράμματος «¶ρση του Οικονομικού Αποκλεισμού για τις Γυναίκες και Προώθηση της Γυναίκειας Απασχόησης στο νομό Λασιθίου» του ΠΕΠ Κρήτης προσκαλεί όλες τις άνεργες γυναίκες του νομού Λασιθίου από 18 έως 60 ετών να συμμετάσχουν στις δράσεις του.
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι άνεργες θα επωφεληθούν από ενέργειες συμβουλευτικής (ενδυνάμωση, πληροφόρηση και εμψύχωση), κατάρτισης (απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα αντικείμενα) και απασχόλησης (επιδότηση της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και επιδότησης για την απότηση εργασιακής εμπειρίας-stage) με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 
 Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση ή να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Λασιθίου στον ¶γιο Νικόλαο (Κτίριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, τηλ. 28410-98106). Ενώ όσες γυναίκες ζουν εκτός Αγίου Νικολάου μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. του Δήμου τους.
 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από 1-11-2006 μέχρι 15-12-2006. Τονίζεται πως όσες αιτήσεις κατατεθούν έως και την 15/11/2006 θα αξιολογηθούν άμεσα, ενώ οι επόμενες θα αξιολογηθούν μετά τις 15/12/2006.
 
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
 
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί το να είναι άνεργες, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Επίσης θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης υποστήριξης από Εργασιακό Σύμβουλο και να εφοδιαστούν από την Τοπική Υπηρεσία ή το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είναι γραμμένες με “ειδικό παραπεμπτικό”, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με τυποποιημένη αίτηση. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους.
 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
  • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφα πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφ’ όσον υπάρχουν)
  • Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία όπου είναι γραμμένος
  • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

Ιστοσελίδα προγράμματος

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιείται από Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) του Ν. Λασιθίου, που απαρτίζεται από οκτώ τοπικούς φορείς με Συντονιστή Φορέα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos