ΑνακυκλώστεΑισιοδοξία προκύπτει παρά την έλλειψη ενημέρωσης για τη δραστηριοποίηση των Κρητικών σε προγράμματα Ανακύκλωσης Υλικών από τους Δήμους, αλλά και μεγάλη πρόθεση εθελοντισμού από τους κατοίκους της Μεγαλονήσου για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύονται σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου Χρήστου Σκιαδά και του Υποψηφίου Διδάκτορα Γιώργου Ματαλλιωτάκη, αναφορικά με τις συνήθειες και τις τάσεις του κοινού σχετικά με την ανακύκλωση στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 85,4% των κατοίκων γνωρίζει την ύπαρξη των μπλε κάδων ανακύκλωσης και το 66,6% τους χρησιμοποιεί.
Περίπου ένας στους τρεις πολίτες της Κρήτης δεν συμμετέχει στην προσπάθεια ανακύκλωσης υλικών και δεν τοποθετεί τα απορρίμματά του σε κάποιο κάδο ανακύκλωσης, ενώ τα υπόλοιπα απορρίμματα, ποσοστό 47%, τα τοποθετεί σε κάδους καθημερινά.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών δηλώνει ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση υλικών είναι η προστασία του περιβάλλοντος (63,1%). Οι περισσότεροι Κρητικοί δίνουν μια γενική απάντηση για την ανακύκλωση και δεν εξειδικεύονται περαιτέρω. Ένδειξη που ενισχύει το γενικότερο συμπέρασμα της παρούσας έρευνας για έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών αλλά ταυτόχρονα και την αίσθηση μεγάλης ευθύνης για τον αυξανόμενο όγκο των απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής και τη γενικότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται ως τώρα η ανακύκλωση υλικών και τα αποτελέσματα, το 45,7% τον θεωρεί αποτελεσματικό, ενώ το 41,9% έχει αντίθετη γνώμη.
Επεκτείνοντας την έρευνα σε αυτή την ερώτηση διαπιστώθηκε διαφορά απόψεων ανάμεσα στους κατοίκους των αστικών περιοχών της Κρήτης με αυτούς της επαρχίας, οι οποίοι παρουσιάζονται λιγότερο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι σε τέτοιου είδους εθελοντικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 15,4% των κατοίκων της επαρχίας παρουσιάζεται να μη έχει σχηματίσει άποψη σε αυτό το θέμα.
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αν οι πολίτες είναι γνώστες της λειτουργίας στο Δήμο τους, ενός προγράμματος ανακύκλωσης, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ανησυχητικά διότι μόλις το 60,7% γνωρίζει ότι λειτουργεί κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ενώ το 24,9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τη λειτουργία τέτοιου προγράμματος.
Από την ανάλυση των δεδομένων και την εξέταση των απόψεων ανάμεσα σε κατοίκους των πόλεων και της επαρχίας, προκύπτει η έλλειψη ενημέρωσης των Κρητικών της επαρχίας σε σχέση με τους κατοίκους των πόλεων.
Τα 2/3 (περίπου 66,2%) του συνολικού δείγματος παρουσιάζονται θετικοί ως προς τη συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης και ταυτόχρονα σε ποσοστό 17,2% δηλώνουν ότι μάλλον θα ήθελαν να συμμετέχουν. Το 11,4% κρατά αρνητική στάση.
Αξιοσημείωτοι θεωρούνται και οι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες κρίνουν ότι δεν πρέπει να "κάνουν" ανακύκλωση. Οι περισσότεροι κατονομάζουν τη μεγάλη απόσταση του μπλε κάδου ή τη μη ύπαρξή του ειδικά στην επαρχία ως τον σημαντικότερο λόγο, με ποσοστό 37,8%.
Το 1/4 του δείγματος πιστεύει ότι δεν γίνεται πράγματι ανακύκλωση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στους κάδους, το 20,4% δεν θεωρεί αναγκαία την ανακύκλωση υλικών, ενώ ποσοστό 16,5% δεν θέλει να ξεχωρίζει τα απορρίμματά του σε ανακυκλώσιμα και μη.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα από τους ειδικούς ώστε να αποφευχθούν προβλήματα τέτοιου είδους που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχυθεί περισσότερο η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους εκάστοτε Δήμους για ανακύκλωση υλικών.
Τη μεταφορά των απορριμμάτων στους κάδους αναλαμβάνει η νοικοκυρά σε ποσοστό 37,9%, ενώ το 33,7% δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άτομο της οικογένειας που να αναλαμβάνει τη μεταφορά τους. Το 21,7% απαντά ότι τα απορρίμματα μεταφέρονται από τον πατέρα, το 5% ότι η μεταφορά γίνεται από τα παιδιά και 1,7% απαντά ότι τη μεταφορά των απορριμμάτων έχει αναλάβει η οικιακή βοηθός.
Ενδιαφέρον για το πού καταλήγουν τα υλικά που συλλέγονται από την ανακύκλωση εξέφρασαν οι πολίτες της Κρήτης σε ποσοστό 32,4%. Το 13,5% ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα στάδια της ανακύκλωσης, το 11% ποια υλικά συλλέγονται προς ανακύκλωση και ποσοστό 10,6% θέλει να μάθει ποιος διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Στην ερώτηση αυτή το 24,1% απάντησε (Δεν Ξέρω /Δεν Απαντώ), ένδειξη που τείνει να ενισχύσει την αίσθηση της απόστασης που διαφαίνεται να χαρακτηρίζει τους πολίτες από την συμμετοχή τους στην ανακύκλωση
Η συγκριτική ανάλυση των στοιχείων κατέδειξε τις διαφορές στο βαθμό αξιολόγησης από τους κατοίκους των πόλεων και της επαρχίας, της αντίστοιχης ενημέρωσης των πολιτών από τους Δήμους για τη δραστηριοποίησή τους σε κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών.
Οι κάτοικοι της επαρχίας σε ποσοστό άνω του 60% δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση από το Δήμο στον οποίο κατοικούν για τη δραστηριοποίησή τους σε κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ενώ μόλις το 25,6% κρίνει αντίστοιχη την ενημέρωση τους από το Δήμο. Επίσης και σε αυτή την ερώτηση παρουσιάζεται σημαντικό ποσοστό πολιτών 13,2% να μην έχουν γνώμη για το θέμα.
Το μέρος του δείγματος της έρευνας που δήλωσε ότι γνωρίζει την εννοιολογική σημασία της ανακύκλωσης, σε ποσοστό 15,5% φαίνεται να γνωρίζει ότι το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο υλικό, 7,5% το πλαστικό, 5,7% τα μέταλλα και 5,6 το γυαλί, ενώ το 64% γνωρίζει ότι όλα τα παραπάνω συγκαταλέγονται στα ανακυκλώσιμα υλικά.
Όσο αφορά στην διαχείριση και στον τρόπο απόσυρσης των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών παρατηρείται σημαντική διαφορά ανάμεσα στους κατοίκους της επαρχίας με αυτούς των πόλεων.
Το 23,9% των κατοίκων της επαρχίας δηλώνει ότι αποσύρει της παλιές ηλεκτρικές συσκευές ειδοποιώντας την αρμόδια Δημοτική υπηρεσία, ενώ πράττει αντίστοιχα το 37,9% των κατοίκων των πόλεων. Επίσης οι κάτοικοι της επαρχίας προτιμούν να προμηθεύουν τους παλιατζήδες με τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές σε μεγαλύτερο ποσοστό 16,9% από ότι αυτοί των πόλεων.
Η δημοσκόπηση εξέτασε και κατά πόσο γνωρίζουν οι πολίτες ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση των ηλεκτρικών συσκευών στις χωματερές έχει ιδιαιτέρως βλαπτικές συνέπειες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Όπου το 81,6% δήλωσε ότι γνωρίζει για αυτές τις συνέπειες και το 18,4% ότι δεν του ήταν γνωστές.
Τη διάσταση αυτή που αναπτύχθηκε την εξετάσαμε μέσα στις τάσεις που αναπτύσσονται στους κατοίκους των πόλεων και της επαρχίας. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι των πόλεων τοποθετούνται ότι γνωρίζουν για τις βλαπτικές συνέπειες σε ποσοστό της τάξεως του 85,4%, αντίστοιχα οι κάτοικοι της επαρχίας σε ποσοστό 77,4%.
Αναφορικά με τη διάθεση των Κρητικών να προβούν σε ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος εθελοντικά, όπως ήταν αναμενόμενο επέδειξαν ενισχυμένη την τάση για εθελοντισμό σε ποσοστό της τάξεως 70,7%.

Η ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Καθηγητή Χρήστου Σκιαδά τέως Αντιπρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η επίβλεψη συλλογής των στοιχείων της έρευνας έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο Υποψήφιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 5-12 Δεκεμβρίου του 2007.
Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 1214 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογράφης του 2001. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ηλικίες από 18 έως 60+ ετών.
Οι τηλεφωνικές κλήσεις για τη συλλογή των στοιχείων έγιναν από φοιτητές του μαθήματος Marketing.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: