ΝεράΟ Ν. 3199/2003 για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» αποτελεί την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την οδηγία-πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον νόμο αυτό, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται ειδικά και το θέμα της επιβολής κυρώσεων στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή με οποιοδήποτε τρόπο παραβαίνουν τις διατάξεις του, (άρθρα 13 και 14).
 
Η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στην επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων, σε όλους όσους προβαίνουν σε παραβάσεις όπως:
  • Ρύπανση ή υποβάθμιση των υδάτων (υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων),
  • Ανόρυξη παράνομων γεωτρήσεων ή πηγαδιών,
  • Παράβαση των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στις άδειες εκτέλεσης έργου αιοποίησης υδατικών πόρων ή άδειες χρήσης νερού. Σημειώνουμε ότι το ύψος του προστίμου που μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να επιβληθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την υποτροπή της παράβασης, μπορεί να ανέλθει στα 600.000,00 ευρώ.

Σε περίπτωση δε εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης των υδάτων, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι 1.500.000 ευρώ. Ακόμα, αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση των υδάτων, μπορεί να απαγορευθεί προσωρινά η λειτουργία της.

Μπορεί επσης να επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση ή δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας προβλέπεται και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης.

Εκτός των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων προβλέπεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986. Ιδιαίτερα ενόψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή διάθεση των αποβλήτων των ελαιουργείων. Οι έλεγχοι θα πργματοποιούνται συνεχώς και σε περίπτωση παράβασης, τα πρόστιμα που πρόκειται να επιβληθούν θα είναι πολύ υψηλά.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos