Δήμαρχος - ΠροεδρείοΧωρίς ιδιαίτερες εντάσεις και ενστάσεις, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης, με μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό του 2005, την Τετάρτη (19/01/2005).
Ο Δήμαρχος στην εισήγηση του, τόνισε ότι ο προϋπολογισμός κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι υλοποιήσιμος σε μεγάλο ποσοστό, και βάζει αρκετά πράγματα στην τάξη.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής κύριος Πιταροκοίλης, είπε ότι ο ροϋπολογισμός είναι απολύτως αναξιόπιστος και ανεφάρμοστος.

Τελικά, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 12 ψήφους υπέρ και 6 κατά.

Προ ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για το θάνατο του Νίκου Χουρδάκη και ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για τη συνάντηση του με την ομάδα διάσωσης Κρήτης και τις σκέψεις για συγκέντρωση βοήθειας προς τους πληγέντες του Ινδικού Ωκεανού.

Να υπενθυμίσουμε ότι λόγω φραστικών επεισοδίων, είχε διακοπεί η συνεδρίαση την Παρασκευή (14/1).

εισηγητική έκθεση

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19-1-05 για τον Προϋπολογισμό 2005

ΑντιπολίτευσηΕισάγεται σήμερα για Ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός του 2005 ο οποίος έχει καταρτισθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας με βάση τα οικονομικά στοιχεία, έχει γίνει συζήτηη, ανάλυση και αιτιολόγηση των εσόδων και εξόδων και οριστικοποίηση της κατάρτισης στη Δημαρχιακή Επιτροπή.

Ο Προϋπολογισμός του 2005 είναι πραγματικός και υλοποιήσιμος. Για τις δαπάνες θα δοθεί προτεραιότητα στις αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί από το Δημοτικό Συμβολιο.

Για την κατάρτιση του προϋπ. 2005 έχει ληφθεί υπόψη ο νέος νόμος 3202/11-12-03 και η σχετική ΚΥΑ 7028/04 για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ.

Αποτυπώνονται οι αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών που έχει αποφασίσει το Δημ. Συμβούλιο (Υδρευση, Φωτισμό, Καθαριότητα).

Περιέχονται:

οι Πάγιες και οι λειτουργικές δαπάνες όπως προβλέπεται

Οι προμήθειες διαφόρων ειδών και τα μικροέργα ανταποδοτικού

χαραχτήρα.

Περιλαμβάνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως έχει ψηφιστεί από ο Δημ. Συμβ. Περιλαμβάνονται τα μεγάλα έργα & μελέτες : Σφαγεία, Αθλητικά, έργα ΟΠΑΕΑΠ, Λιμνοδεξαμενή, ΣΑΤΑ, κ.λ.π. που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το 70% αφορά έργα, αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα ενώ το 30% αναφέρεται στις πάσης φύσης λειτουργικές δαπάνε.

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της 31-12-04 ήταν 1.192.472,67 € και αναλύεται ως εξής : Ταχτικά : 255.055,06 € [Μισθοδοσία, Ανταποδοτικά, 2%, Τόκοι]

Έκτακτα Ειδικευμένα: 877.102,93€ [Χρηματοδοτήσεις για συγκεκριμένα έργα] Έκτακτα Ανειδκευτα: 60.314,68

Για την καλύτερη εικόνα εκτέλεσης – υλοποίησης του Προϋπ. 2004 κατά κατηγορία

έχετε ήδη στα χέρια σας όλοι οι Δημ. Σύμβουλοι τα παρακάτω στοιχεία τα οποία

είναι:

1.Τακτικά έσοδα έτους 2004.

Διαμορφωθέντα :2.914.084,27

Βεβαιωθέντα :2.098.245,45 Ποσοστό εκτέλεσης :72%

2.Έκτακτα έσοδα έτους 2004.

Διαμορφωθέντα: 5.290.008,80 Βεβαιωθέντα : 1.196.387,42

Επισημαίνουμε ότι αυτά τα ποσά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι μόνο οι εγγραφές ως έσοδα αλλά οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Περιφέρεια ή άλλες Κρατικές Κεντρικές Υπηρεσίες. Αφορούν κυρίως τα έργα που εκτελούνται όπως : ΟΠΑΕΑΠ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ, ΔΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΑ, ΙΈΑΩΕΚ συνολικού ποσού : 4.039.061,62 τα οποία εμφανίζοντα στον Προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά πληρώνονται από Περιφέρεια Κρήτης ή άλλους Φορείς , κατά συνέπεια: Τελικά Διαμορφωθέντα :1.250.947,18 Βεβαιωθέντα : 1.196.387,42

Ποσοστό εκτέλεσης : 95,64%.

3.Έσοδα Παρελθόντων ετών.

Α. Πρώτη φορ που βεβαιώθηκαν.

Διαμορφωθέντα :370.981,74

Βεβαιωθέντα :299.466,26

Ποσοστό εκτέλεσης : 80,72% Β. Εισπρακτέα υπόλοιπα

Διαμορφωθέντα :168.326,12

Βεβαιωθέντα : 168.326,12 Ποσοστό εκτέλεσης : 100%

4. Χρηματικό υπόλοιπο Από Τακτικά Έσοδα :255.055,06 Από Έκτακτα Έσοδα :937.417,61 Σύνολο ; 1.192.472,67

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2004. Διαμορφωθέντα :9.983.020,04 Πληρωθέντα : 2.972.467,58

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσόν : 4.039.061,62 αφορά τα έργα ΟΠΑΕΑΠ,κ.λ.π. το ποσοστό εκτέλεσης ως προς τα έξοδα του έτους 2004 ανέρχεται στο 70%.

δ.Απαιτήσεις του Δήμου την 31-12-2004.

Α. Από τέλη καθαριότητας : 137,56

Β. Από τέλη ύδρευσης :118.698,59

Γ. Από τέλη άρδευσης : 6.369,88

Δ. Από τέλη αποχέτευσης : 3.277,36

Ε. Από εισφορά σχεδίου πόλης :42.432,92

Ζ. Από τέλη κοινοχρήστων και αιγιαλού :6.745,36

Η. Από τέλη Νεκροταφείων : 1.609,73

Θ. Από τέλη παρ/ντων και εκδιδ/νων λογ/σμών :117.798,12

Ι. Από παραβάσεις ΚΟΚ και Υπαιθρίου Εμπορίου:4.528,46

Σύνολο απαιτήσεων της 31/12/2004 : 301.597,98 ευρώ.

δ.Υποχρεώσεις του Δήμου την 31/12/2004.

Λειτουργικές δαπάνες :176.869,66 Επενδυτικές δαπάνες : 44.886,59

Σύνολο : 221.756,25 ευρώ.

Τούψοςτου αντίστοιχου προϋπ. 2004 ήταν 9.420.000 €

Το ύψος εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού 2005, ισοσκελισμένο, ανέρχεται στα 10.650.000,00 € και αναλύεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που επισυνάπτεται στο έντυπο του Προϋπολογισμού που σας έχει διανεμηθεί.

Καλώ τους Δημοτικούς Συμβοϋλους να υπερψηφίσουν τον Προυπ/σμό του 2005. Εξάλλου οτιδήποτε προκύψει μπορεί να γίνει τροποποίηση του Προυπ/σμού.

Ο Δήμαρχος Νίκος Καστρινάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos