Ο Δήμαρχος Νεάπολης Καστρινάκης  Νίκος και ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Καρατσής Πανίκος στο περίπτερο του ΕΣΔΑΚ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.Στις 30 και 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων με κεντρικό τίτλο «Στοχεύοντας σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων» υπό την αιγίδα της Ελληνική Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) Εκ μέρους του Δήμου  Αγίου Νικολάου, παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Καρατσής Πανίκος  και η Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος κ. Μαργιούλα Ελισάβετ. Το συνέδριο παρουσίασε μεγάλη επιτυχία αφού είχε πάνω από 500 συμμετοχές, εκπρόσωποι φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης , εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, σχολείων,  στελέχη επιχειρήσεων,  κλπ  που δραστηριοποιούνται και  ενδιαφέρονται  για την Διαχείριση των στερεών Αποβλήτων.

Επίσης παρουσιάστηκαν περίπου 130 εισηγήσεις από άρτια καταρτισμένους πανεπιστημιακούς επιστήμονες, διευθύνοντα στελέχη φορέων, εξειδικευμένοι μελετητές  κλπ που κάλυψαν όλα τα θέματα  διαχείρισης αποβλήτων καθώς και μεθόδων αξιοποίησής των για την παραγωγή ενέργειας .

Από το συνέδριο διαφάνηκαν τα παρακάτω:

1. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε, αυξάνει συνεχώς λόγω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και της αλλαγής στα καταναλωτικά πρότυπα.

2. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και η απαίτηση των πολιτών για ορθή διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

3. Κάθε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω:

Α) την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων με ενθάρρυνση της μείωσης δημιουργίας των.

Β) την επαναχρησιμοποίηση των υλικών

Γ) την ανακύκλωση των υλικών

Δ) την ανάκτηση ενέργειας από τα απορρίμματα.

Επισημάνθηκε  ότι το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που  θέτει διαρκώς αυστηρότερες προδιαγραφές, οι οποίες αναμένεται να απαιτήσουν σημαντικές – και ακριβές – αλλαγές από τις τοπικές κοινωνίες για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα απόβλητά τους. Πιο συγκεκριμένα, η Η.Π.29407/3508/2002, που ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία για την Υγειονομική Ταφή (1999/31/ΕΚ) θέτει σταδιακά αυξανόμενους στόχους για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την εδαφική διάθεση, ξεκινώντας από το έτος 2010, ενώ η νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), ενισχύει τον οδηγητικό ρόλο της ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων, ζητά συγκεκριμένες στρατηγικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων από τα κράτη μέλη καθώς και προγράμματα χωριστής συλλογής των ΒΑΑ, και θέτει απαιτητικούς ποσοτικούς στόχους για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ξηρών ανακυκλώσιμων και των κατασκευαστικών αποβλήτων (μπάζα).

Συγκεκριμένα:

  • εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την υγειονομική ταφή: έως τον Ιούλιο του 2010, 2013 και 2020 μόνο το 75, 50 και 35% κατά βάρος, αντίστοιχα, των ΒΑΑ που παρήχθησαν το 1995
  • επαναχρησιμοποίηση και  ανακύκλωση  χαρτιού ,   γυαλιού,  μετάλλου  και  πλαστικών  (τουλάχιστον) από τα οικιακά απόβλητα και τα προσομοιάζοντα προς αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κ.β.
  • Για τα κατασκευαστικά απόβλητα ο στόχος επαναχρησιμοποίησης  ή ανακύκλωσης έως το 2020 ανέρχεται στο 70%.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στη διαχείριση απορριμμάτων στους δήμους της Ελλάδας από την οποία διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σ΄ένα πολύ καλό επίπεδο  διαχείρισης  αφού έχει κάνει σημαντικά βήματα και ενέργειες για την μείωση-ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων του.

Ειδικότερα ο δήμος μας  συμμετέχει με πολύ καλά αποτελέσματα

  1. στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών συσκευασίας
  2. στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης  Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών  συσκευών
  3. στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης  λιπαντικών και ελαίων
  4. στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης  μπαταριών
  5. στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης συσσωρευτών μπαταριών και
  6. στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης ελαστικών

Επίσης έγινε παρέμβαση από τον υποφαινόμενο σχετικά με την αδυναμία των Δήμων να ανταποκριθούν στο μεγάλο κόστος αυτής της διαχείρισης και ζητήθηκε  η παροχή οικονομικής στήριξης στους  δήμους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην προσπάθεια και για την μεγαλύτερη  επιτυχία των στόχων τους.

Κατά τα διαλείμματα δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν επαφές με στελέχη πολλών συστημάτων –άλλων ρευμάτων- διαχείρισης αποβλήτων και συμφωνήθηκε η συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση για θέματα εξοπλισμού και χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων για την επίτευξη των στόχων που θέτει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία αλλά και η αναγκαιότητα για την παράταση της διάρκειας ζωής του κυττάρου του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.

Επίσης στο συνέδριο ανεπτύχθησαν οι νέες προγραμματιζόμενες υποδομές σύμφωνα με τους Περιφερειακούς σχεδιασμούς στη χώρα μας που  έχουν εγκριθεί ή συμπεριληφθεί σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως η κατασκευή ή επέκταση νέων ΧΥΤΑ , Μονάδων Μηχανικής Διαλογής, Κέντρων Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης , Μονάδων επεξεργασίας Οργανικών κλπ.

Ακόμα παρουσιάστηκαν νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων  και δόθηκε έμφαση στην καύση και ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Συμπερασματικά η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελέσει τον μονόδρομο κάθε δήμου τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος κατά αειφόρο τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών αλλά και μελλοντικών γενεών, όσο και για την αποφυγή μεγάλων κοινοτικών προστίμων από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα αποτελέσουν το  ΕΣΠΑ,  το πρόγραμμα Jessica της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων για το Περιβάλλον, το πρόγραμμα Θησέας. κ.α

Ο Δήμος μας και ο νέος Φορέας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)    οφείλουν άμεσα   να προετοιμαστούν με τις απαραίτητες μελέτες και να διεκδικήσουν δυναμικά έργα που προωθούν και συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην διασφάλιση της δημόσια υγείας και στην βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: