Τελικά και παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε με 345 ψήφους έναντι 264 και 43 αποχές την πρόταση οδηγίας του Ισπανού Ευρωβουλευτή Alejandro Cercas, για ζητήματα ωραρίου εργασίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τη διεύθυνση ΜΜΕ της Ε.Ε.:

Με βάση την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας, κατοχυρώνεται ένα επίπεδο προστασίας για τους περισσότερους εργαζόμενους: 48 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, ελάχιστη άδεια 4 εβδομάδων, κατά κανόνα όχι πάνω από 8 ώρες νυχτερινής εργασίας ανά διαστήματα 24 ωρών. Η εξεταζόμενη πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να επανεξεταστούν οι δυνατότητες υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται παρέκκλιση από την περίοδο αναφοράς του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, δηλαδή το πότε επιτρέπεται υπέρβαση του 48ώρου εργασίας, με την θέσπιση ρήτρας προσωπικής εξαίρεσης (“οpt-out”) – καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύθηκε την παρέκκλιση αυτή το 1993, η οποία μετέπειτα εφαρμόστηκε και σε άλλα κράτη μέλη. Με την ίδια ευκαιρία, η Ευρωπακή Επιτροπή προτείνει να μην θεωρείται πλέον ως χρόνος εργασίας ο χρόνος εφημερίας, αν και αυτό προβλέπεται από την νομολογία του ΔΕΚ.

Όμως με την υιοθέτηση, με 345 ψήφων έναντι 264 (και με 43 αποχές), της έκθεσης του κ. Alejandro CERCAS (ΣΕΚ, ES), η Ολμέλεια διαφώνησε με τις περισσότερες από τις επιχειρούμενες αλλαγές και υιοθέτησε τροπολογίες οι οποίες, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, κάθε άλλο παρά αποτελούν απλό ευχολόγιο. Έτσι, οι ευρωβουλευτές όχι μόνο απορρίπτουν την παγίωση της ρήτρας εξαίρεσης από το 48ωρο, υπό τους όρους που πρότεινε η Επιτροπή, αλλά απορρίπτουν την διατήρησή της πέραν μιας 3ετίας από σήμερα, μετά την οποία, όπως διευκρινίζεται ρητά, η σχετική διάταξη ανακαλείται αυτομάτως. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση, αυτό θα σήμαινε μια à la carte κοινωνική Ευρώπη.

 

Ομοίως, οι ευρωβουλευτές υπερασπίζονται την νομολογία του ΔΕΚ και επιμένουν ότι ο χρόνος εφημερίας πρέπει να θεωρείται ως χρόνος εργασίας. Μόνον εφ’ όσον η περίοδος εφημερίας είναι ανενεργός μπορεί να υπολογίζεται με ειδικό τρόπο από τα κράτη-μέλη, εάν με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται συμμόρφωση με την προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια εργασίας εβδομαδιαίως.

 

Σε ό,τι αφορά δε την περίοδο αναφοράς με την οποία υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας, η Ερωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την παράταση της από 4 μήνες σε 12. Ο υπολογισμός αυτός, για το Σώμα, μπορεί να γίνει αποδεκτός υπό τον όρο ότι θα εγγυάται ορθολογική και λελογισμένη εφαρμογή (δηλαδή εφ’όσον προβλέπεται από την συλλογική σύμβαση που ισχύει κατά περίπτωση) και εφ’ όσον θεσπιστούν έλεγχοι για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας. Τέλος, η υπερψήφιση άλλων τροπολογιών αποσκοπεί στην οργάνωση του ωραρίου εργασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η δια βίου κατάρτιση των εργαζομένων, πάντα με σεβασμό του συνδυασμού οικογενεακής και επαγγελματικής ζωής.

Οφείλει να σημειωθεί ότι αν και σύσσωμοι οι 21 παρόντες Έλληνες ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την κατάργηση του “opt-out”, καταψήφισαν όμως την έκθεση
Print Friendly, PDF & Email

Από manos