Σερφείμ ΤσόκαςΜετά την έγκριση του προϋπολογισμού του «Θησέα» για την Κρήτη, ως έχει, χωρίς να γίνει καμία αλλαγή, ο Γ. Γ της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας με έγγραφο του προς τους δημάρχους ζητά να προχωρήσουν στις καταθέσεις των φακέλων των μελετών, των στοιχείων ώστε να δοθούν οι οριστικές εντάξεις και να ξεκινήσουν τα έργα του ‘Θησέα’».

Η επιστολή του κ. Τσόκα προς τους δημάρχους έχει ως εξής :
«Με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης Κρήτης (ΠΕΠ Κρήτης) και της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» εγκρίθηκε η προένταξη των προτάσεών σας για τα Δημοτικά έργα και ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το 45% του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Για την Περιφέρεια Κρήτης εγκρίθηκαν έργα/ενέργειες συνολικού προϋπολογισμού 68.109.859,64 Ευρώ καθώς ο προγραμματισμός των έργων δεν έγινε από όλους τους ΟΤΑ για το ποσό που τους αναλογεί στο σύνολο της 5ετίας αλλά για λιγότερα έτη. Τα προενταγμένα έργα/ενέργειες για τον Δήμο σας παρουσιάζονται στον πίνακα, σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου, τα Τεχνικά Δελτία και τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες Ε4 που υποβάλλατε.
Για το στάδιο της οριστικής ένταξης που ακολουθεί, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής όσο αφορά στην διαδικασία, βάσει της παραπάνω εγκυκλίου:

Α) Υποβολή πλήρη φακέλου έργου, μελέτης ή ενέργειας για Οριστική Ένταξη
Ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει Αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο Οριστικής Ένταξης στην ΠΕΠ (τα ΑΤΔ βρίσκνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΔΑ – http://www.ypes.gr/ , το οποίο συνοδεύεται από πλήρη φάκελο του έργου, της μελέτης ή της ενέργειας. Φορείς υλοποίησης είναι οι ΟΤΑ και οι Αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις. Για τις μη αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις το Τεχνικό Δλτίο Οριστικής Ένταξης θα συντάσσεται από αυτές και θα υποβάλλεται από τον ΟΤΑ.

Β) Απόφαση οριστικής ένταξης από την Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης
Μέσα στο πλαίσιο του ετήσιου ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων, τα έργα, οι μελέτες κα οι ενέργειες που προεντάχθηκαν στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν οριστικά με απόφαση της ΠΕΠ η οποία εξετάζει: Τη συμβατότητα του έργου με τα κριτήρια του άρθρου 11 του Ν. 3274/2004 και τις κατευθύνσεις της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ και τα Τεχνικά Δελτία των Υποπρογραμμάτων και Μέτρων, Την ωριμότητα του έργου (μελέτη δημοπράτησης, τυχόν απαραίτητες αδειοδοτήσεις ή έγγραφο απαλλαγής κλπ. ανάλογα με το έργο/ενέργεια που προτείνεται για οριστική ένταξη) Την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότησή του.

Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις που ένα μέρος του προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός προκύπτει από την μελέτη δημοπράτησης, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου ή άλλες πηγές, προϋπόθεση για την οριστική ένταξη είναι να υποβάλλεται λετομερής έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του ΟΤΑ, με βεβαίωση Δημάρχου, στην οποία αναλυτικά θα προσδιορίζονται οι συμπληρωματικοί πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα διάθεσής τους για την πληρωμή του έργου. Στην βεβαίωση της εξασφάλισης των συμπληρωματικών πστώσεων θα πρέπει να αναφέρεται η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αφού για την δημοπράτηση των έργων σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα απαιτείται η ύπαρξη του συνόλου της πίστωσης. Αντίγραφα των ανωτέρω θα διαβιβάζονται στο Υπουργείο.

ΠΕΠ αφού διαπιστώσει την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων αποφασίζει την οριστική ένταξη λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο όριο εγκεκριμένων πιστώσεων, η οποία κοινοποιείται στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και το ΥΠΕΣΔΔΑ, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση του ανωτέρω ορίου και να εκδοθεί έγγραφη διαπίστωση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων, το ΥΠΕΣΔΔΑ θα αναπέμπει την απόφαση στην ΠΕΠ προκειμένου να επανελεγχθεί και να αναμορφωθεί.

Το τυχόν αναπορρόφητο, στο τέλος κάθε έτους, ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων που αναλογούν για το έτος αυτό στον ΟΤΑ, θα προστίθεται στις δικαιούμενες πιστώσεις του για το επόμενο έτος.

Καμία δημοπράτηση δεν είναι δυνατή πριν την κοινοποίηση στον φορέα υλοποίησης της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης για την οριστική νταξη έργου, μελέτης ή ενέργειας και χωρίς την έγγραφη έγκριση έναρξης υλοποίησης του έργου από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

Γ) Επισημάνσεις:

Τίτλοι έργων, μελετών, ή ενεργειών που περιέχουν γενική αναφορά όπως πχ «Μελέτες», «Οδοποία», «Απαλλοτριώσεις», θα πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια το προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο τόσο στον τίτλο όσο και στην περιγραφή η οποία αναφέρεται στο Αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο Οριστικής Ένταξης. Με ιδιαίτερη επίσης προσοχή πρέπει να γίνει η συμπλήρωση του πεδίου των Τεχνικών Δελτίων Οριστικής Ένταξης που αφορά στους φυσικούς δείκτες. Τροποποιήσεις του εγκεκριμένου προγράμματος, εφόσον δεν οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΟΤΑ και δεν μεταφέρονται πιστώσεις έργου, μελέτης ή ενέργειας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, γίνονται μετά από απόφαση της ΠΕΠ.
Ανεξάρτητα από την κατάσταση του έργου, μελέτης ή ενέργειας (προένταξη ή οριστική ένταξη) στις περιπτώσεις απένταξης, νέας ένταξης ή τροποποίησης που διαφοροποιεί σημαντικά το εγκριθέν φυσικό αντικείμενο, απαιτείται έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία θα συνεδριάζει κάθε τρίμηνο.
Προς διευκόλυνση του έργου της ΠΕΠ και των ΟΤΑ με τελικό σκοπό την οριστική ένταξη και την δημοπράτηση των έργων το ταχύτερο δυνατό, ο ΟΤΑ θα συμπληρώνει/υποβάλλει τον πλήρη φάκελο του έργου, μελέτης ή ενέργειας και το Αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο Οριστικής Ένταξης, έπειτα από συνεργασία με τον Συντονιστή της Τεχνικής Επιτροπής του Νομού του, ο οποίος ως μέλος της Γραμματείας της ΠΕΠ, έχει την ευθύνη για την συλλογή των αιτήσεων οριστικής ένταξης των ΟΤΑ του Νομού του.
Για κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν θα ανακύψουν σε τεχνικά θέματα που αφορούν την πληρότητα του φακέλου πριν η πρόταση οριστικής ένταξης υποβληθεί στην ΠΕΠ, ορίζουμε για συνεργασία με τους Συντονιστές των ΤΕΝ τον Σύμβουλό μας για τεχνικά θέματα, Νικόλαο Π. Καπετανάκο (τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-278.166).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos