Αντώνης Στρατάκης Του Αντώνη Στρατάκη.
Eίναι γνωστό ότι η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων βαίνει, συνεχώς, φθίνουσα γεγονός που αντανακλάται στο διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου των αγροτικών μς προϊόντων. Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών μας προϊόντων, στην ουσία αποτελεί σύμπτωμα της αδυναμίας του αγροτικού μας τομέα να μετασχηματίσει τις παραδοσιακές δομές του και να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς αγοράς.

Η πρόσφατη Συμφωνία της Γενεύης, στα πλαίσια του Π.Ο.Ε., θα επαυξήσει περαιτέρω την πίεση στα παραγωγικά μας συστήματα. Στη βάση της εν λόγω συμφωνίας θα προωθηθεί περαιτέρω η σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων-ενισχύσεων, με ταυτόχρονη διεύρυνση της προσβασιμότητας των αγροτικών προϊόντων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στις αγορές του Βορρά. Με αυτή την έννοια οι δεσμεύσεις της ΕΕ, στα πλαίσια του Π.Ο.Ε., θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα, κατ’ επέκταση και στην ελληνική γεωργία.

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να καταστεί εφικτή χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα παραγωγής και εμπορίας.

Για να γίνω περισσότερο σαφής θα έλεγα ότι ο αγροτικός μας τομέας για να καταστεί βιώσιμος θα πρέπει να ενισχύσει τη συνολική ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι, ζητήματα όπως οι σύγχρονες μορφές καλλιέργειας, η τυποποίηση, η τοπική προέλευση, η βελτίωση του όλου συστήματος εμπορίας και προώθησης των προϊόντω αποτελούν παράγοντες σημαντικούς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η επίτευξη της ποιότητας συνδέεται στενά με την προσπάθεια παραγωγής προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στη βάση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των αγροτικών μας ροϊόντων. Από την καλλιέργεια, στη βάση της αειφορίας και της περιβαλλοντικής συμβατότητας, μέχρι και την τυποποίηση, στη βάση συγκεκριμένων πιστοποιημένων διαδικασιών.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/2004, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα ανταγωνιστικόττας της ελληνικής γεωργίας, εντάσσει μια σειρά από επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με την παραγωγή, τυποποίηση και την εφηρμοσμένη έρευνα.

Όμως, έχω τη γνώμη ότι θα έπρεπε να ενισχύσει περαιτέρω τα εν λόγω επενδυτικά εγχειρήματα, γιατί τελικά η αύξηση των ρυθμών της οικονομικής ανάπτυξης συναρτάται από την αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων, στις δραστηριότητες εκείνες, που έχουν προοπτική και συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση των παραγωγικών μας δομών.
Με αυτή την έννοια θα έπρεπε να στηρίξει περισσότερο, τη βιολογική γεωργία, την έρευνα, τη ποιοτική βελτίωση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, την ολοκληρωμένη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής, αλλά και το σύνολο όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας.
Κλείνοντας θα έλεγα ότι πρέπει η συντεταγμένη πολιτεία να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες και αυτό γιατί δεν έχουν όλες οι δραστηριότητες την ίδια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη. Το κράτος είναι εκείνο που πρέπει να κατευθύνει τους πόρους και να προσανατολίζει την ανάπτυξη, δημιουργώντας νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα και όχι απλά να επιμερίζει τους πόρους, χωρίς σχέδιο, ιεράρχηση και κριτήρια αναπτυξιακά. Η αγορά δεν λύνει τέτοια σύνθετα προβλήματα.

Αυτό φυσικά ισχύει και για τους τρεις τομείς της οικονομίας μας, εντός των οποίων υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς τη συμβολή του κάθε κλάδου και παραγωγικής δραστηριότητας στην υπόθεση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ο Αντώνης Στρατάκης είναι Νομάρχης Λασιθίου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos