Ανατολική άποψη

Λιμάνι Σητείας

Τους αντιδημάρχους για το 2009, όρισε μα απόφαση του ο Δήμαρχος Σητείας Νίκος Κουρουπάκης. Πρόκειται για τους κυρίους, Μιχάλη Πρωτογεράκη, Μανόλη Τσιφετάκη και Γιώργο Βαζάκη.

Οσον αφορά στις αρμοδιότητες τους:

Πρωτογεράκης Μιχαήλ
1) Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και υπογράφει έγγραφα εκτός αυτών που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμοδιότητας ( π.χ διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές ).

2) Έχει την ευθύνη λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος και της εφαρμογής του Κανονισμού καθαριότητας μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας.
3) Έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας και επιβλέπει και συντονίζει τις Υπηρεσίες για την πρόληψη – ετοιμότητα – αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.
4) Έχει την ευθύνη για την συνεργασία με εθελοντικές ομάδες πολιτών και στηρίζει τη δράση τους.
5) Υπογράφει τις παρακάτω Βεβαιώσεις που εκδίδει ο Δήμος. α) Βεβαιώσεις παλαιότητας ιδιοκτησίας ακινήτων. β) Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
6) Έχει την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες
7) Έχει την ευθύνη την ονομασία οδών και πλατειών.

Βαζάκης Γεώργιος:
1) Εποπτεύει την καλή λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και επιλαμβάνεται θεμάτων προσωπικού.
2) Έχει την ευθύνη για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επιβλέπει την υλοποίηση των διοικητικών ποινών σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία..
3) Έχει την ευθύνη αναδιάρθρωσης του Ο.Ε.Υ του Δήμου και εισηγείται δρά-εις για καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών.
4) Έχει την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού κοιμητηρίων και εποπτεύει τον ευπρεπισμό και τη βελτίωση των υποδομών τους
5) Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους και έχει την ευθύνη της διενέργειας των ετήσιων εράνων.
6) `Έχει την ευθύνη για τον καθορισμό χώρων λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου εμπορίου και εποπτεύει την εφαρμογή των απόφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αστυνομία., σε συνεργασία με τον αρμόδιο για τη Δημοτική Αστυνομία Αντιδήμαρχο.
7) Συγκεντρώνει τα αιτήματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισηγείται σχετικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Τσιφετάκης Εμμανουήλ:
1) Επεξεργάζεται και εισηγείται στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
2) Προεδρεύει της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα νέων τεχνολογιών
3) Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Δήμου
4) Έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης – Παραβατικότητας, εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
5) Έχει την ευθύνη για την επιμέλεια και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου
6) Εποπτεύει τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.
7) Αναπτύσσει δραστηριότητα και εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ακόμα, η θητεία του τέταρτου αντιδημάρχου, Παύλου Παντελάκη, λήγει τον Αύγουστο του 2009. Αρμιδότητες του είναι η τεχνική λειτουργία του Δήμου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos