ΝεκτάριοςΝ Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ

ελέῳ Θεού Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου

παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος

παρά του ενδόξως Αναστάντος Σωτήρος Χριστού

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χριστός Ἀνέστη!

Αὐτός εἶναι ὁ καλός, ὁ λυτρωτικός λόγος τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτόν μελωδοῦμε σήμερα, τήν κλητή καί ἁγία Ἡμέρα τοῦ Πάσχα.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, εὐφραινέσθωσαν πάντες οἱ γηγενεῖς. Ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί τά καταχθόνια πεπλήρωνται φωτός. Ἐκκένωσε τούς τάφους ὁ Σταυρωθείς. Οὐκ ἰσχύει τοῦ θανάτου τό κράτος. Ὁ Χριστός, ἀναστάς, τά τοῦ θανάτου κλεῖθρα διεσπάραξε.

Χριστός Ἀνέστη! Καί ἀπό τόν ὄλβιο τάφο ὁδοποίησε σέ κάθε ἄνθρωπο τήν Ἀνάσταση. Ὁ Χριστός, ὁ ὑπέρ ἡμῶν ἀποθανών καί ἀναστάς εἶναι ὁ τύπος τῆς ἀναστάσεώς μας. Αὐτός συνανέστησε τήν πεπτωκυῖαν σκηνήν, ἀπαθανατίζοντας τό πρόσλημμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κορύφωση τῆς Θείας Ἀγάπης, εἶναι ἡ ἄγκυρα τῆς ἐλπίδος  μας. Ἡ Ἀνάσταση ἔδειξε πόσο προσωρινή εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ κακοῦ καί πόσο μεγαλειώδης εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ καλοῦ. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ οἱ κουστωδίες τῶν ποικίλων τάφων διαλύονται.

Ὁ Χριστός, πού συκοφαντήθηκε ὡς πλάνος, εἶναι ἡ Ζωοποιός Ἀλήθεια. Αὐτός πού ξενοδοχήθηκε σέ τάφο μικρό εἶναι τῆς ἀφθαρσίας πηγή, ἐν ᾧ στερεούμεθα.

Ὁ Γολγοθάς ποτέ δέν εἶναι τό τέρμα, εἶναι τό προμήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτό ἔχουμε ἀνάγκη, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, νά πιστεύσουμε ὅλοι μας σήμερα, πού ἡ Πατρίδα μας, μέ μύριες τόσες δυσκολίες, βαδίζει το Γολγοθά της. Δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα γιά τούς ἀνθρώπους τῆς πίστεως.

Ὅποιος στηρίζεται στό Θεό, ποτέ δέν διαψεύδεται καί δέν ἀπογοητεύεται.

Ὅσοι, λοιπόν, ταῖς τοῦ Ἅδου τῶν κρίσεων σειραῖς συνεχόμεθα, εὐφρανθῶμεν ἐνθέως. Συνεορτάσωμεν, ἀδελφοποθήτως, Πάσχα Θεοῦ το Σωτήριον, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα λύτρον λύπης. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα. Μηδείς θρηνείτω πενίαν.

Εὔχομαι νά εἶναι ἀναφαίρετη ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή σας, στά σπίτια σας καί λυτρωτικό τό Πάσχα γιά τήν ἀγαπημένη μας Πατρίδα.

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: