Με κυρίαρχο θέμα τον χωροταξικό σχεδιασμό, συνεδριάσε σήμερα  24-01-2013 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγίου κ. Δημήτρης Κουνενάκης.

Ο κ. Δήμαρχος κατέθεσε το παρακάτω κείμενο, το οποίο προέκειψε από τις προτάσεις που έγιναν σε από πρόσφατη συνεδρίαση στο γραφείο του Δημάρχου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  – Α1 ΦΑΣΗ

Θέσεις – Παρατηρήσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου

Κύριε Πρόεδρε,

O Δήμος Αγίου Νικολάου θεωρεί πως ο συστηματικός και ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός, όπως εκφράζεται από το περιφερειακό πλαίσιο, αποτελεί ουσιώδες εργαλείο για τη σωστή οργάνωση της παραγωγικής, της κοινωνικής και της οικιστικής διάταξης του αστικού και αγροτικού χώρου της περιφέρειας. Οι προβλέψεις του έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή πολιτικών, που συνδέονται με την τοπική ανάπτυξη και συμβάλλουν στη σύσταση και τη λειτουργία δομών και μηχανισμών, που επηρεάζουν τις τακτικές και στρατηγικές προτεραιότητες και τον τοπικό προγραμματισμό.

Κατά την έννοια αυτή, ως Δήμος παρακολουθούμε και στηρίζουμε ενεργά τη δημόσια διαβούλευση, που έχει ως στόχο την πληρέστερη κατανόηση και διάχυση των σχετικών αξιολογικών δεδομένων και των προβλέψεων  και των προτάσεων που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

Θεωρούμε πως ο χωροταξικός σχεδιασμός οφείλει να περιέχει κατευθύνσεις αλλά και δεσμεύσεις και κανονιστικές διατυπώσεις ανάλογα με το επίπεδο εξειδίκευσης στο οποίο αναφέρεται. Παράλληλα πρέπει να θεσμοθετείται και να αξιολογείται χρονικά με τρόπο που να δηλώνει το δυναμικό του περιεχόμενο και πρέπει να ενσωματώνει εσωτερικές ρυθμιστικές προβλέψεις για τον έλεγχο της εφαρμογής του στον υποκείμενο ρυθμιστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Στην αφετηρία της δημόσιας παρουσίασης της Α1 φάσης που συζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, μετά από ένα πρώτο διάλογο σε επίπεδο Δήμου και φορέων της περιοχής του, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θεωρεί χρήσιμη τη διατύπωση των παρακάτω απόψεων, τις οποίες παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας κατά την εκπόνηση της νέας μελέτης.

 

 1. Το Χωροταξικό Κρήτης, από τη μέχρι σήμερα εμπειρία της εφαρμογής του, κρίνεται  πως δεν συνέβαλε όσο αναμενόταν στην αποκέντρωση και την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού. Πρώτη γενική και ουσιαστική παρατήρηση είναι πως το χωροταξικό έχει μεν καλές προθέσεις και στρατηγική, αλλά στην εξέλιξή του ουσιαστικά δεν αξιολογήθηκε και κυρίως δεν στηρίχθηκε μέχρι τώρα από ανάλογες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα.

 

 1. Το αποτέλεσμα είναι, όπως δείχνει και η τελευταία απογραφή, να έχουμε μια απόκλιση ανάμεσα στις περιοχές με υπερσυγκέντρωση κατά κύριο λόγο στο πολεοδομικό διαμέρισμα Ηρακλείου και δευτερευόντως στα Χανιά, τα οποία ενισχύονται συνεχώς με νέες δομές και νέες υποδομές, που ενισχύουν αυτές τις τάσεις. Υπάρχουν επίσης περιοχές με πολλές δημόσιες επενδύσεις και υπηρεσίες που ενισχύουν αυτή την απόκλιση.
 1. Ο σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πολλές περιοχές στον «αέρα» ή να προχωρούμε σε νέες δαπάνες π.χ. νέου ΧΥΤΑ, ή επέκταση ΧΥΤΑ για να καλύψουμε τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες μας. Ο νέος σχεδιασμός κυοφορείται μεν, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
 1. Διαχείριση υδάτινου δυναμικού. Δεν υπάρχει σχεδιασμός και ενιαία διαχείριση σε επίπεδο Κρήτης, αλλά αποσπασματικές λύσεις, με αποτέλεσμα σπατάλη πόρων και αδυναμία επίλυσης του σημαντικού αυτού προβλήματος.
 1. ΑΕΙ και ΤΕΙ με άναρχη κατανομή η οποία αποβαίνει κυρίως σε βάρος του Λασιθίου. Τάση υπερσυγκέντρωσης στους δυο μεγάλους αστικούς πόλους.
 1. Οδικοί άξονες, όπως ο ΒΟΑΚ ή σημαντικά οδικά έργα, ανολοκλήρωτα με τραγικές συνέπειες στην οδική ασφάλεια, το εισόδημα και την ανάπτυξη.
 1. Αναπτυγμένος τουρισμός μεν, αλλά με έντονες τάσεις μαζικοποίησης, ισοπεδωτικής λογικής τύπου all inclusive και βεβαίως έλλειψη έργων υποδομής για την στήριξη του ποιοτικού τουρισμού. Αδυναμία κατανόησης της τοπικής ιδιαιτερότητας από τους κεντρικούς μηχανισμούς της διοίκησης.
 1. Πολεοδομικές μελέτες οικισμών και πόλεων σε κατάσταση αδράνειας επί έτη, με αποτέλεσμα να είναι πλέον παρωχημένα και να μην μπορούν να ικανοποιήσουν σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων, αλλά και τη ζήτηση κατοικίας που υπάρχει από κατοίκους άλλων χωρών. Ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου έγκρισης.
 1. ΑΠΕ: Ενώ υπάρχει μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης που θέτει κριτήρια για την χωροθέτηση των ΑΠΕ οι αποφάσεις που έρχονται κεντρικά, ερήμην της Περιφέρειας αλλά και των Τοπικών Κοινωνιών, εγκρίνουν χωροθετήσεις, με τρόπο μάλιστα που έρχεται σε αντίθεση με τον τουρισμό, την γεωργία και γενικότερα το περιβάλλον. Η προστασία του Τοπίου, παρά τις σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις, δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις προτεραιότητες της διοίκησης και υπάρχει η τάση να αγνοούνται ή και να παρακάμπτονται με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις.

 

10.  Λιμενικές εγκαταστάσεις και αλιευτικά καταφύγια παρωχημένα ή ανύπαρκτα, με αρνητικές συνέπειες στην αλιεία των τουρισμό και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ανάγκη χωροθέτησης θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων.

11.  Η ανοργάνωτη ανάπτυξη, η ανάμειξη ετερόκλητων δραστηριοτήτων και η συγκέντρωση ασύμβατων πολλές φορές χρήσεων γης έχει σήμερα ως αποτέλεσμα το μεγάλο περιορισμό της γεωργικής γης  και των ορεινών και κτηνοτροφικών ζωνών και τη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κρήτης,  με πρακτικές που δεν έχουν σχέση με την αειφορία και τη βιωσιμότητα. Υπάρχει ανάγκη ενός ριζικά αναθεωρημένου τρόπου διαχείρισης των κοινών πόρων με βάση λογικές αποκατάστασης και σε ορισμένες περιπτώσεις υπανάπτυξης που θα ανατρέψουν το παγιωμένο αναπτυξιακό πρότυπο της αλόγιστης μεγέθυνσης.

12.  Με αρκετές δυσκολίες και καθυστέρηση  έχουν ολοκληρωθεί τα ΣΧΟΟΑΠ στην περιοχή μας και θεωρούμε αυτονόητο παρά τις όποιες διορθώσεις που απαιτούνται ότι θα αποτελέσουν την βάση και θα ενσωματωθούν στη νέα στρατηγική του χωροταξικού σχεδιασμού.

Στα εγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ του σημερινού Δήμου Αγίου Νικολάου (τ. Δήμου Αγίου Νικολάου, τ. Δήμου Νεάπολης και τ. Κοινότητας Βραχασίου) καθορίζονται ΠΕΠ (Περιοχές Ειδικής Προστασίας) και ΠΕΠΔ (Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης) που αφορούν «τοπία ιδιαίτερης σημασίας». Οι περιοχές αυτές δεν αναφέρονται στο τεύχος 5 της μελέτης αυτής και θα πρέπει να αναφερθούν στην Α1 φάση και να ληφθούν υπόψη στις επόμενες φάσεις της μελέτης με πιθανές προσθήκες νέων προστατευόμενων περιοχών.

(Αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

 

13. Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι συμφωνούμε και με πάγιες θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ΤΑΚ όπως αυτές κατά καιρούς έχουν εκφραστεί και που επιγραμματικά και γενικά είναι:

 • Να ενδυναμωθεί ο ρόλος, αλλά και η εφαρμογή του Χωροταξικού Σχεδιασμού, μέσα από την προσαρμογή του εκάστοτε βραχυπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού.
 • Να δοθεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό της ενδογενούς ανάπτυξης, ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης και τους βασικούς τομείς της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή)
 • Να υπάρξει στρατηγικός πολεοδομικός σχεδιασμός, δηλαδή η θωράκιση της τοπικής ανάπτυξης, μέσα από τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό. Έτσι να δοθεί προτεραιότητα στην εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ της Κρήτης.
 • Να υπάρξει απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών σχεδιασμού του Πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να υπερασπιστεί η χωροταξία  και το περιβάλλον, η προστασία των οποίων αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη.

 

14. Είναι αυτονόητο ότι για τις επόμενες φάσεις πρέπει να γίνει διάλογος και διαβούλευση με όλους τους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη κοινωνική συναίνεση.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

 

Δημήτρης  Κουνενάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A. ΣΧΟΟΑΠ Δ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(ΠΕΠ – Τ) Περιοχές προστασίας Τοπίου

Αφορά σε προστασία φαραγγιών, περιοχών με δασικό χαρακτήρα και γεωτόπων. Προστατεύονται τα φαράγγια:

 • Κριτσάς έως τις Τάπες, βόρεια του οικισμού.
 • Αδριανού, από τον Αδριανό στην τοποθεσία «Παρακαλούρι» μέχρι την συνάντησή του με την Νέα Εθνική Οδό και τη συνέχισή του παράλληλα με την ΝΕΟ μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται τα σημαντικά σπήλαια «Ατζιγγανόσπηλιος» και «Φλαπούτη».
 • Χαυγά, που συνεχίζεται στο Δ.Δ. Φουρνής του Δήμου Νεάπολης. Η Ζώνη Προστασίας Τοπίου εκτείνεται 100 μ. εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος και όπου υπάρχουν απότομα πρανή μέχρι 30 μ. απόσταση από το φρύδι των πρανών. Προστατεύονται οι παρακάτω περιοχές με δασικό χαρακτήρα:
 • Κυπαρισσόδασος (Δ.Δ. Κριτσάς), που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του ΠΕΠ – ΝΑ και τα νότια σύνορά του φτάνουν μέχρι τον αγροτικό δρόμο από Κριτσά προς Καθαρό.
 • Περιοχή Τάφος (Δ.Δ. Κρούστα), που συμπεριλαμβάνει περιοχές από τις ΠΕΠΔ – Γ και ΠΕΠ – ΚΑ μέχρι τα βορειοανατολικά σύνορα του Δ.Δ. Κρούστα και νότια σύνορα με το ΠΕΠ – Δ.
 • Περιοχή Δερματά (Δ.Δ. Κρούστα), που βρίσκεται νότια του οικισμού Κρούστα και συνορεύει με τη ΠΕΠ – Δ.
 • Καλό Χωριό – Πρίνα, περιοχή της ζώνης ΠΕΠΔ – Α2 που συνορεύει βόρεια και δυτικά με την ΠΕΠΔ – Β.

 

B. ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Νεάπολης και τέως Κοινότητας Βραχασίου

 

ΠΕΠ – Φ.1 Περιοχές απολύτου προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

Καθορίζονται περιοχές απολύτου προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ΠΕΠ – Φ.1 στις οποίες εντάσσονται οικολογικά ευαίσθητες ζώνες και είναι:

 1. Το σύνολο της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR 432002, Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου – Καθαρό – Σελένα– Κράσι – Σελάκανο – Χαλασμένη Κορυφή που εμπίπτει χωρικά στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Βραχασίου, που περιλαμβάνει το «Αζιλακόδασος» και το «Μαύρο Δάσος» και η ζώνη με υψόμετρο άνω των 600μ. βόρεια της περιοχής αυτής
 2. Οι περιοχές «Πασχαλίγος» και «Νερόμυλοι Βρυσών»
 3. Δύο περιοχές δυτικά της Σπιναλόγκας, εκατέρωθεν του οικισμού και του φαραγγιού του Χαυγά
 4. Η περιοχή Σταυρού Νεάπολης, νότιο – δυτικά της περιοχής των Μετοχίων,
 5. Το καταφύγιο Άγριας Ζωής «Ανάβλοχος» Βραχασίου, προστασίας του Γυπαετού και οι εκτάσεις εκατέρωθεν και κατά μήκος των φαραγγιών του Σεληναρίου καιτης Σκοτεινής.

Περιοχές περιορισμού και ελέγχου της δόμησης (ΠΕΠΔ)

Καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) οι οποίες διακρίνονται σε:

 • (ΠΕΠΔ − Α) Τουριστικής Ανάπτυξης
 • (ΠΕΠΔ − Β) Ημιορεινής και Γεωργικής Ζώνη
 • (ΠΕΠΔ − Γ) Περιοχής Μετοχίων − Αγροτουρισμού

 

Καθορίζεται Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΠΕΠΔ – Γ, Περιοχής Μετοχίων – Αγροτουρισμού, που περιλαμβάνει την έκταση των μετοχίων: Φινοκαλιάς, Κουδουμάλος, Πατσόπουλος, Δίλακκος, Αμυγδαλιάς, Σούβλος, Ανώγεια, Αγ. Αντώνιος, Τσαμπί, Ζούρβα, Ξηρολίμνη, Αδραβάστος, Πέτρος, Περονίδες,Περάμπελα, Κουνάλιον, Ξερά ξύλα, Φραθιάς, Αγόροι, Αμυγδαλόλακκος, Ρωμανός, Αγ. Νικόλαος, Σύρμεσο, Δωριές, Καρύδι, Κουρούνες, Νοφαλιάς και Μακρυγένισσα.,εξαιρουμένων των εντός ορίων των οικισμών εκτάσεων. {jcomments on}

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: