Ο δήμος Αγίου Νικολάου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 36 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ( 8 μήνες)

ΔΕ Οδηγών ( 8 μήνες)

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων ( 8 μήνες)

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικού χώρου ( 8 μήνες)

Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος,

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μ. Μαυρικάκη και κας Μ. Παπαμιτσάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2841340111 / 109).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 16/02/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 26/02/2024

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos