Ευγένιος

Ο Ιεραπύτνης και Σητείας

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας,
Βασικό στοιχείο της ζωής μας είναι ο χρόνος. Αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε απ᾽ αυτόν. Μπορούμε όμως να τον αξιοποιήσουμε και να τον εκμεταλλευτούμε για το καλό το δικό μας και των συνανθρώπων μας. Είναι αχώριστος σύντροφος της ζωής αλλά και του θανάτου.

Έχομε δυνατότητες προόδου, αναπτύξεως, αλλά και αποτυχίας, φθοράς και καταστροφής. Τα λυπηρά της ζωής προμηνύουν τον θάνατο και το τέλος αυτής της ζωής. Καθημερινά ο άνθρωπος προσπαθεί να λησμονήσει τη φθορά του χρόνου και την καταστροφική του ενέργεια. Διασκεδάζει, ντύνεται νεανικά, αδιαφορεί για τις αξίες της ζωής. Από τις ενέργειές του απουσιάζει ο σωστός προσανατολισμός και το βαθύτερο νόημα της ζωής. Χωρίς στόχους και αξίες δεν έχει νόημα η ζωή του, πολύ δε περισσότερο χωρίς την όντως Ζωή και την πηγή της ζωής, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Μόνο μαζί με τον Χριστό βρίσκει το νόημα της ζωής, που δεν είναι το «φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν» (Α´ Κορ. 15,32), αλλά η υπερνίκηση της φθαρτότητας και της θνησιμότητας της ζωής μέσα στην καθημερινότητα.
Γι᾽ αυτό η Εκκλησία μας φροντίζει κάθε μέρα του έτους, 365 μέρες, σ᾽ όλες τις εβδομάδες, 52 συνολικά, να τιμά και να εορτάζει κι ένα άγιο της πίστεώς μας. Αυτός ο άγιος με τη ζωή, την προσευχή, τον καθημερινό αγώνα και την πίστη του μεταμόρφωσε τον εαυτό του, εξαγιάσθηκε και αγίασε τον χρόνο, υπερνικώντας και αυτό ακόμα τον θάνατο, αφού κέρδισε την αιωνιότητα.
Αυτός ο φυσικός κύκλος του έτους μαζί με τις εορτές των Αγίων και τις Κυριακές, που μιλούν πάντα για την ανάσταση του Κυρίου, λέγεται λειτουργικός χρόνος και είναι η πιο επιτυχής αξιοποίηση του φυσικού καθημερινού χρόνου της εδώ ζωής μας.
Επίσης, το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού και η έλευση και ζωή μέσα στον κόσμο και τη χρονικότητά του, μας υποχρεώνει να πιστεύομε σ᾽ Αυτόν, αφού ο Ίδιος μπήκε σ᾽ αυτό τον κόσμο της φοράς, του πόνου και των θλίψεων. Γεύθηκε ακόμα και τον θάνατο για να τον νικήσει και να μας διδάξει, ότι αξιοποιώντας σωστά μαζί του τον παρόντα χρόνο της ζωής μας κερδίζουμε πάλι μαζί του την αιωνιότητα, όπου δεν υπάρχει λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
Ο Ιησούς Χριστός δεν μας άφησε μόνους. Μπήκε στο χωροχρόνο της ζωής του ανθρώπου, για να αποδείξει, ότι είναι κοντά μας, ενδιαφέρεται για μας, είναι ένας από μας, είναι μαζί μας, είναι ο Εμμανουήλ, που ερμηνεύεται ο Θεός μαζί μας.
Κι ακόμα ένα δεύτερο νόημα της καθημερινότητας μαζί με τον Χριστό και την Εκκλησία του, είναι, ότι θα έρθει και στο μέλλον, όταν κλείσει ο κύκλος της χρονικότητας του κόσμου, για να κρίνει τον κόσμο. Όταν θα γίνει η δευτέρα έλευσή του, δηλ. η Δευτέρα Παρουσία του. Αυτό τελικά το βαθύτερο νόημα της κάθε ημέρας το βιώνει ο σημερινός χριστιανός και διαπιστώνει ότι και σήμερα ενδιαφέρεται ο Χριστός για τον κάθε άνθρωπο μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, όπως ο Ίδιος υποσχέθηκε: «Εγώ μεθ᾽ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 28,20).
Με αυτές τις σκέψεις και θέσεις της Εκκλησίας με βάση τη διδασκαλία των αγίων Πατέρων χαιρετίζομε και φέτος την είσοδό μας στο νέο έτος, 2009 μ.Χ., και ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Θεό και Πατέρα για το δώρο της ζωής, δηλ. το να συμπληρώσομε τον περασμένο χρόνο και να φθάσομε την αρχή του νέου. Τότε μόνο θα είναι ωφέλιμος και δημιουργικός ο χρόνος, όταν ζήσουμε λειτουργικά και ευλαβικά, τιμώντας τους αγίους της πίστεώς μας και την εικόνα του Θεού, που είναι ο συνάνθρωπός μας. Τότε η παρουσία του Χριστού μέσα στον ιστορικό χρόνο είναι ένα γεγονός πραγματικό, που μεταμορφώνει και εξαγιάζει τον καθένα μας, την κάθε στιγμή μας κι ολοκληρη την εποχή μας.
Σε κάθε εποχή έχει ο Ιησούς Χριστός τους φίλους και οικείους της πίστεως, που είναι οι Άγιοι και δικοί μας φίλοι και πρεσβευτές, γι᾽ αυτό προσευχόμαστε: «… εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα».
Ευλογημένη, υγιεινή, χαρούμενη και δημιουργική χρονιά, με την ευλογία του Θεού και μαζί με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων μας. Αμήν.

Ιεράπετρα, 1η Ιανουαρίου 2009

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ,
Διάπυρος προς τον καιρούς και χρόνους εξουσιάζοντα
και υπέρχρονον αιώνιον Σωτήρα Ευχέτης πάντων υμών

Print Friendly, PDF & Email
Ευγένιος

Ο Ιεραπύτνης και Σητείας

† ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΩ ΛΑΩ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΤΕΧΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

«Γινώσκετε γαρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι᾽ ημάς επτώχευσε πλούσιος ων, ίνα υμείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσητε» (Β´ Κορ. 8,9).

Περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email
Ευγένιος

Μητρ. Ιεραπύντης και Σητείας

† ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΩ ΛΑΩ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας,

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email

Ευγένιος

Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
† ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΩ ΛΑΩ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΕΧΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email
Ο Ιεραπύτνης και Σητείας, ΕυγένιοςΠρος τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
 
Αγαπητά μου παιδιά,
Με έκδηλη την χαρά και τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά σας, με ανανεωμένες τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις σας, αλλά και με νέα διάθεση και δίψα για περισσότερη μάθηση και απόκτηση γνώσεων, επιστρέφετε σήμερα στα Σχολεία για το ξεκίνημα της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.

Περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email
Ευγένιος

Μητροποίτης Ιεραπύτνης και Σητείας

ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Μηδείς θρηνείτω πενίαν• εφάνη γαρ η κοινή Βασιλεία. Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα• συγγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον•ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος… Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος».

Περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email
Ευγένιος

Ο Ιεραπύτνης και Σητείας

Αξιότιμοι κύριοι Εκπαιδευτικοί, Αγαπητά μας παιδιά!
Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας ανεπίσημα και από το 1843 επίσημα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών καθιερώθηκε η εορτή των Τριών Ιεραρχών ως εορτή των Ελληνικών Γραμμάτων και της Παιδείας του Γένους μας.

Περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email

Από manos