Μανώλης Ι. Μαστοράκης Δήμος – Θεσμοί
=Ο σεβασμός μας απέναντι στους θεσμούς και τους λειτουργούς τους είναι δεδομένος, όπως δεδομένη είναι και η απαίτησή μας για σεβασμό το θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εμείς υπηρετούμε.
=Τα κόμματα, των οποίων είμαστε οπαδοί ή και μέλη, είναι συστατικά στοιχεία της Δημοκρατίας μας, που δεν έχουν διοικητικό ρόλο στις δημοτικές υποθέσεις. Η Αυτοδιοίκηση έχει τη δική της πολιτική διάσταση. Κέντρα αποφάσεων, σχετικά με δημοτικά θέματα, δεν υπάρχουν έξω από το Δήμο.
 
Δήμος – Δημότες – Συμμετοχή
=Οι Δημότες είναι απόλυτα ίσοι απέναντι των Δημοτικών Αρχών, με δικαιώματα αλλά και με υποχρεώσεις.
 
=Θεωρούμε ότι ο Δήμος είναι ουσιαστικά υπεύθυνος απέναντι στους Δημότες του, στους τομείς που έχουν σχέση με τις βασικές συνθήκες διαβίωσης (ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα, πρόσβαση στο σπίτι και στη δουλειά), ακόμα και στις περιπτώσεις που, τυπικά, είναι αναρμόδιος.
 
=Θεωρούμε ότι η συνέπεια εκ μέρους των Δημοτικών παραγόντων είναι όχι μόνο δεοντοογικά υποχρεωτική, αλλά και αναπτυξιακά αναγκαία, αφού μόνο μια αξιόπιστη Δημοτική Αρχή μπορεί να επιτύχει την απαραίτητη ενεργοποίηση του Δημότη.
 
=Η Δημοτική Αρχή έχει «ανοικτή την πόρτα της» στον Πολίτη.
 
=Η συμμετοχή των Δημοτών, μέσω των κοινωνικών φορέων, στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, βελτιώνει τη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, αλλά και την αποτελεσματικότητά του.
 
=Η συγκρότηση θεματικών Επιροπών από Εκπροσώπους επαγγελματικών ομάδων αλλά και Δημότες – γνώστες του αντικειμένου, βελτιώνει την ποιότητα του Δημοτικού προγραμματισμού.
 
=Πέρα από τις νομοθετημένες μεθόδους λειτουργίας «άμεσης» δημοκρατίας (τοπικά δμοψηφίσματα, λαϊκές συνελεύσεις), η εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι χρήσιμη στην προώθηση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής της Τοπικής Κοινωνίας στα δημοτικά μας πράγματα.
 
Δημοκρατική Λειτουργία του Δήμο- Συλλογικότητα
 
 =Δεδομένου ότι μόνο στη Δημοκρατία είναι αποδεκτή και απαραίτητη η φωνή τους, οι Παρατάξεις της Μειοψηφίας είναι απόλυτα σεβαστές από την Πλειοψηφία.
 
=Τ Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση Κανονισμό, που σκοπό έχει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του, την κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλων των Συμβούλων και τη διευκόλυνση της άσκησης κριτικής, χωρίς επίκληση τυπικοτήτων που την παρεμποδίζουν.
 
=Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζει ελεύθερα την άποψή του και αντιμετωπίζεται μόνο με αυτήν του την ιδιότητα.
 
=Όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων καλούνται και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
=Στις αποφάσεις για ιδιαίτερα μεγάλα Δημοτικά εγχειρήματα, είναι απαραίτητη η μέγιστη, και στο μέτρο του δυνατού, η απόλυτη συναίνεση. Στην κατηγορία αυτή υπάγουμε και το δανεισμό, ο οποίος σνιστά συμμετοχή του Δημότη, και μάλιστα αυξημένη, που, επειδή υποθηκεύει το μέλλον, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η τελευταία και όχι η εύκολη λύση.
 
 =Οι προσλήψεις στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, πέρα από τις προβλέψεις της νομοθεσίας, ελέγχονται διαπαραταξιακά.
 
=Η παράκαμψη της θέλησης των συνδημοτών ενός οικισμού, της σχετικής με υλοποιήσιμες δημοτικές αποφάσεις που τον αφορούν και που εκφράζεται από το Τοπικό του Συμβούλιο, είναι απαράδεκτη.
 
=Τα δημοτικά συλλογικά όργανα λειτουργούν απόλυτα δημοκρατικά στη λήψη των αποφάσεων και η Δημοτική Αρχή με τις Υπηρεσίες είναι αυστηρή στην εφαρμογή τους.
 
Δήμος – Κοινωνία
 
 =Εκτός από το κεντρικό Κράτος, η Τοπική Κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται από ένα κοινωνικά ευαίσθητο Δήμο, έχει υποχρεώσεις απέναντι στα μέλη της με αναπηρία, της «τρίτης ηλικίας», τα παιδιά, τους πολύτεκνους, τις μητέρες, τους νεργους, τους άστεγους, καθώς και τις οικογένειές τους.
 
=Στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, ο Δήμος έχει βασικό ρόλο.
 
=Οι οικονομικοί μετανάστες και οι τουρίστες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τόπου μας και είναι απόλυτα σεβαστοί, όπως όλοι οι κάτοικοι του Δήμου μας.
 
=Ο ντόπιος παραγωγός, επαγγελματίας ή έμπορος, υποστηρίζεται ιδιαίτερα από το Δήμο, στο πλαίσιο της νομιμότητας. Ο Δήμος είναι συνεπής στις συναλλαγές του.
 
=Θεωρούμε ότι, η μέριμνα για τη μεταβίβαση της ευθύνης των Δημοτικών μας πραγμάτων σε νέους και η ενθάρρυνση της ανάμιξης της γυναίκας στα κοινά, είναι προσπάθειες πολλαπλά χρήσιμες για τον Τόπο.
 
Δήμος – Ανάπτυξη – Περιβάλλον
 
=Ο Δήμος Ιεράπετρας λειτουργεί μέσα στην Κρήτη, την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεκδικεί τα δικαιώματά του, σεβόμενος τα δικαιώματα των άλλων, όσα προκύπτουν από την πραγματικότητα των αριθμών.
 
=Η συμμετοχή και η συμβολή του Δήμου μας στον Περιφερειακό Προγραμματισμό, δεν είναι συμβολική και παθητική, αλλά ουσιαστική και ενεργητική.
 
=Ο Δήμος διεκδικεί τον πρώτο λόγο, σε όλα τα θέματα που ειδικά αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα μας.
 
 =Στην εφαρμογή των αποφάσεων των Δημοτικών Οργάνων, ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην υποχρέωση σεβασμού του Περιβάλοντος, κοινωνικού, φυσικού και δομημένου, και στην αποφυγή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού στους επαγγελματικούς χώρους.
 
=Κάθε επένδυση που γίνεται στον Τόπο μας με πρωτοβουλία ή συναίνεση του Δήμου, υπηρετεί τη Βιώσιμη Ανάπτυη, δηλ. είναι περιβαλλοντικά ανεκτή, κοινωνικά χρήσιμη και οικονομικά αποδοτική.
 
=Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους Γεραπετρίτες, και ιδίως στα παιδιά, συνιστά βασικό Δημοτικό στόχο.
 
 =Η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στη Γεωργία και τον Τουρισμό, τομείς που ο Δήμος στηρίζει και ενισχύει με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
=Η Τοπική Ανάπτυξη βασίζεται και στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής ή διμερίσματος και ο Προγραμματισμός γίνεται δημοκρατικά, με συνεργασία Δημοτικού και Τοπικών Συμβουλίων.
 
=Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, διευκολύνοντας το Κοινωνικό και το Αναπτυξιακό έργο του Δήμου.
 
=Στην προσπάθεια επίλυσής τους, τα προβλήματα ιεραρχούνται με ισότιμη αντιμετώπιση των περιοχών και των διαμερισμάτων, με στόχο την ΙΣΟΡΡΟΠΗ Ανάπτυξη και σκοπό ένα «ανθρώπινο πρόσωπο» για την πόλη και τα χωριά μας.
 
=Ο Δήμος σχεδιάζει και προγραμματίζει σχολαστικά και συντονίζει τις παρεμβάσεις του, ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες στη ζωή των Γεραπετριτών και την οικονομία του Τόπου.
 
Δήμος Λαϊκός – όχι Λαϊκίστικος
 =Στο σύγχρονο, έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, είμαστε οπαδοί του ΕΦΙΚΤΟΥ, αφού το ευκταίο είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν δίνει μόνο του αποτέλεσμα.
 
 =Προτιμούμε το επιχείρημα από το σύνθημα.
 
=Ο λαϊκισμός είναι απόλυτα ξένος προς εμάς και αγωνιζόμαστε για τον εξοβελισμό του από κάθε πτυχή της δημοτικής μας ζωής. =Θέλουμε να αναδείξουμε τα προτερήματα του Γεραπετρίτικου Λαού και όχι να κολακέψουμε τις όποιες αδυναμίες Του.
 
 =Δεν ανακόπτεται η προσπάθειά μας να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των συνδημοτών μας, από τη σκέψη του λεγόμενου πολιτικού κόστους.
 
Στο συνδασμό μας :
=Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν κάνουμε λάθη, υποσχόμαστε, όμως, να μην κάνουμε σκόπιμα λάθη και φιλοδοξούμε να μην κάνουμε τα ΙΔΙΑ λάθη, διδασκόμενοι από τα δικά μας, αλλά και τα λάθη των άλλων.
 
 =Με τις παραπάνω Αρχές και Ιδέες, αγωνιζόμαστε για ένα Δήμο δημοκρατικό, συνετό, σύγχρονο, δυνατό, ανήσυχο, διεκδικητικό, αποτελεσματικό, δηλ. για ένα ΣΟΒΑΡΟ Δήμο, με κέντρο τον ¶νθρωπο, με τη σκέψη μας στο Μέλλον των παιδιών μας, με όραμα την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων των κατοίκων, μόνιμων ή προσωρινών, σημερινών ή αυριανών, του αγαπημένου αυτού Τόπου.
 
Ιεράπετρα, Ιούνιος 2006
 
Για τη «Γεραπετριτικη Ενότητα»
Μανώλης Ι. Μαστοράκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: