αναβάλλεται η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π.:8811/9-6-2023 εκδοθείσα πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου .

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τις οποίες: “Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής“.

Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με τους επικεφαλής των παρατάξεων, αναβάλλεται η προγραμματισμένη διά ζώσης συνεδρίαση του Δ.Σ., που είχε ορισθεί την Τετάρτη 14-6-2023 και ώρα 18:00 εκ λόγων ανωτέρων βίας και συγκεκριμένα εξαιτίας αιτήματος αναβολής που αφορά το 1ο θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης αλλά και λόγω απουσίας πολλών δημοτικών συμβούλων για λόγους υγείας.

Νέα ημερομηνία ορίζεται η 19 Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής.

Η πρόεδρος Δ.Σ Δέσποινα Καρνιαδάκη

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos